Jak zwrócić cło państwu za wydanie licencji na produkcję i sprzedaż alkoholu - nawigator

Jak zwrócić państwu cło za wydanie licencji na produkcję i obrót alkoholu?

Została wyjaśniona procedura zwrotu opłaty państwowej i opłat za licencjonowanie produkcji i obrotu produktami zawierającymi alkohol etylowy, alkohol i alkohol.


Opłata jest zwracana (w całości lub w części), jeśli została wypłacona w większej wysokości lub wnioskodawca odmówił podjęcia istotnie istotnych działań (odbiór, przedłużenie, odnowienie licencji) przed złożeniem wniosku do Usługi.

Opłaty pobierane wcześniej za wydanie (przedłużenie, przedłużenie terminu) licencji podlegają zwrotowi w następujących przypadkach. W przypadku odmowy wydania (przedłużenia terminu) licencji, a także wycofania wniosku o wykonanie tego dokumentu. W celu zwrotu pieniędzy konieczne jest złożenie odpowiedniej odmowy organu wydającego zezwolenia lub kopii wniosku o wycofanie wraz z notami wspomnianego organu po ich otrzymaniu.

W przypadku zawieszenia lub cofnięcia licencji opłata za jej wydanie nie podlega zwrotowi.

Podano przykładowy wniosek o zwrot pieniędzy. Jest kompilowany na papierze firmowym ze wskazaniem wychodzących rekwizytów. Wniosek podpisuje głowa (inna osoba z załączonym pełnomocnictwem) i pieczętowana pieczęcią organizacji. Towarzyszy mu oryginalna płatność (jeśli zwrócona kwota jest zwracana w całości) lub jej kopia (z częściowym zwrotem). Może zostać wysłany w ciągu 3 lat od daty płatności. Pieniądze są zwracane w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku.

Zwrot obowiązku państwaZwrot kwoty opłaty państwowej nadpłacony dla działań związanych z licencjonowaniem produkcji i obrotu alkoholem etylowym, alkoholu i produktów zawierających odbywa się zgodnie z art 333.40 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej (dalej - Ordynacja podatkowa).

Zgodnie z artykułem 333.40 części 1 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej, zapłacone cło państwowe zostaje zwrócone w całości lub w części w następujących przypadkach:

- zapłata cła państwowego w większej wysokości;

- Odmowa osób, które uiściły opłatę państwową, od popełnienia aktu prawnie znaczącego przed złożeniem wniosku do upoważnionego organu (do urzędnika), popełnienia (popełnienia) tego aktu prawnie znaczącego.

Wniosek o zwrot nadmiernie zapłaconej kwoty podatku państwowego jest składany przez płatnika opłaty skarbowej organowi (urzędnikowi) upoważnionemu do dokonywania czynności istotnych z prawnego punktu widzenia, za które została uiszczona opłata skarbowa.

Zgodnie z częścią 3 artykułu 333.40 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej do wniosku o zwrot nadpłaty w wysokości opłat stan załączony oryginalnych dokumentów płatniczych w przypadku opłata stan zostaną zwrócone w całości, a jeżeli podlega zwrotowi w części - kopie tych dokumentów płatniczych .

Wniosek o zwrot nadmiernie wypłaconej (egzekwowanej) kwoty opłaty państwowej można złożyć w ciągu trzech lat od dnia wypłaty wspomnianej kwoty.

Zwrot nadpłaconej (pobranej) kwoty podatku państwowego dokonywany jest z budżetu budżetu, w którym dokonano nadpłaty, w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku o zwrot.

Wniosek o zwrot nadpłaconej opłaty za wydanie licencji można złożyć w ciągu trzech lat od dnia uiszczenia opłaty.

Zwrot nadpłaconego podatku następuje w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku o zwrot.

W przypadku zawieszenia licencji lub unieważnienia licencji zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo, kwota opłaty za wydanie wypłaconej licencji nie podlega zwrotowi.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top