Jak obliczyć amortyzację leasingowanych nieruchomości, maszyn i urządzeń

Przez leasingowanych środków trwałych (środków trwałych otrzymanych w wolnej użytku) tylko oblicza leasingodawca amortyzacja (organizacja pożyczkodawca), ponieważ jest on właścicielem nieruchomości (v. 608, n. 1, v. 690 CC RF). Prawo własności jest jednym z warunków uznania nieruchomości za podlegającą amortyzacji (klauzula 1, art. 256 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).Obiekt amortyzacji

Najemca (kredytobiorca-organizacja) jest amortyzowany tylko:

  • inwestycje kapitałowe w stałych ulepszeń przedmiotu leasingu, które są dokonywane za zgodą leasingodawcy (organizacja-pożyczkodawcy) oraz zgodnie z warunkami umowy leasingobiorca (organizacja-kredytobiorca) nie są refundowane (paragraf 4, punkt 1 artykułu 256 Kodeksu Podatkowego ...);
  • inwestycje kapitałowe w oddzielnych ulepszenia przedmiotu leasingu (nieruchomość otrzymanych nieskompensowanym użytku), ponieważ są one własnością lokatora (spółka-kredytobiorcy) (ust. 1, art. 623, ust. 2, art. 689 kc, art. 1 pkt. 1 Artykuł 256 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

Drodzy czytelnicy! Nasze artykuły mówią nam o typowych sposobach rozwiązywania problemów podatkowych i prawnych, ale każda sprawa ma wyjątkowy charakter.

Sytuacja: jak wziąć pod uwagę koszty kosztu zakupu odbiornika samochodowego kosztującego do 40 000 rubli. który pozostaje własnością lokatora? Organizacja jest dzierżawcą samochodów. Koszt radia samochodowego nie jest rekompensowany przez właściciela.

Takie koszty w rachunku podatkowym można jednorazowo umorzyć.

W tej sytuacji mówimy o osobnej poprawie własności dzierżawionych nieruchomości, ponieważ pod koniec okresu wypożyczenia radia samochodowego można zdemontować (zdemontować) bez szkody dla samochodu.

Zgodnie z ogólną zasadą wykonane przez leasingobiorcę rozdzielnych ulepszenia przedmiotu leasingu są jego własnością, chyba że ustalono inaczej w umowie najmu (rozdz. 1, art. 623 Kodeksu cywilnego).

W rachunkowości podatkowej radio samochodowe jest kwalifikowane jako odrębny przedmiot własności najemcy. A ponieważ koszt radia samochodowego wynosi nie więcej niż 40 000 rubli. Podaj koszt nabycia w danym momencie (art. 256 ust. 1, podpunkt 3, klauzula 1, art. 254 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

Oryginalny koszt

We wstępnych kosztach ulepszeń uwzględnij związane z nimi koszty:

  • nabycie (produkcja, budowa);
  • dostawa (na przykład koszt usług organizacji transportowej);
  • doprowadzając go do stanu, w którym nadaje się do użytku (na przykład naprawa, instalacja itp.).

Kwoty prezentowane dostawców VAT i akcyzy zawartych w początkowej kosztów ulepszeń wynajmowanej nieruchomości, jeżeli nieruchomość nie jest wykorzystywana w działalności poddawanej tych podatków (rozdz. 2, art. 170 i str. 2 art. 199 Ordynacji podatkowej). We wszystkich innych przypadkach podatki VAT i akcyzy nie zwiększają początkowych kosztów ulepszeń.

Takie zasady dotyczące ustalenia wartości początkowej określa art. 257 ust. 2 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej.

Obliczanie amortyzacji

Zasady naliczania i metody obliczeń (liniowe i nielinearne) amortyzacji w celu ulepszenia środków trwałych będących przedmiotem leasingu (otrzymanych za nieodpłatne użytkowanie) są takie same jak w przypadku własnych środków trwałych. Są tylko dwie różnice, które są związane z obliczaniem amortyzacji z nieodłącznych ulepszeń wydzierżawionych (otrzymanych za nieodpłatne użytkowanie) nieruchomości.

Naliczanie amortyzacji w okresie obowiązywania umowy

Nie można uwzględnić niedoszacowanej części kosztów inwestycji kapitałowych przy obliczaniu podatku dochodowego. Ta część nierozłącznych ulepszeń jest uznawana za nieruchomość przekazaną na rzecz wynajmującego (organizację pożyczkodawcy). A wartość takiej nieruchomości nie zmniejsza dochodu do opodatkowania (paragraf 16 artykułu 270 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

Przykład obliczenia amortyzacji inwestycji kapitałowych w nieodłączne ulepszenia dzierżawionej nieruchomości na rachunku podatkowym leasingobiorcy. Inwestycje kapitałowe nie są zwracane i realizowane za zgodą leasingodawcy

Miesięczna stawka amortyzacji wyniosła:
1. 420 miesięcy. × 100% = 0,2381%.

Kwota amortyzacji miesięcznej:
250 000 rub. × 0,2381% = 595 rubli.

Kwota amortyzacji, którą najemca może odpisać za cały okres najmu, wynosi 6545 rubli. (595 rubli x 11 miesięcy).

Różnica między kwotą wydatkowaną na instalację grzewczą a naliczoną amortyzacją wynosi 243 455 rubli. (250 000 rubli - 6545 rubli.) - leasingobiorca nie będzie mógł uwzględnić przy obliczaniu podatku dochodowego.Sytuacja: czy możliwe jest naliczenie amortyzacji od nieodłącznych ulepszeń leasingowanych nieruchomości po nabyciu nieruchomości od leasingodawcy?

Przykład obliczenia amortyzacji inwestycji kapitałowych w nieodłączne ulepszenia leasingowanych nieruchomości od leasingobiorcy po nabyciu tej nieruchomości od leasingodawcy. Inwestycje kapitałowe nie są zwracane i realizowane za zgodą leasingodawcy

W okresie leasingu Alfa wprowadziła nierozłączne ulepszenia w postaci rozbudowy magazynu. Nieodłączne ulepszenia są dokonywane za zgodą właściciela, ale nie rekompensuje tej kwoty.

Do tej kwoty księgowy zwiększył początkowy koszt zakupionego budynku. Nowo powstała wartość budynku wyniosła 16 200 000 rubli. (15 000 000 rubli + 1 200 000 rubli). Okres użytkowania budynku, biorąc pod uwagę faktyczne wykorzystanie poprzedniego właściciela, wynosi 300 miesięcy.

Miesięczna stawka amortyzacji wynosiła: 1. 300 miesięcy. × 100% = 0,3333%.

Kwota amortyzacji miesięcznej:

16 200 000 rub. × 0,33333% = 53,995 rubli.

Księgowy Alfa dokonała następujących zapisów księgowych.

Debit 08 Kredyt 60
- 15 000 000 rubli. - odzwierciedla koszt nabycia budynku;

Debit 19 Kredyt 60
- 2 700 000 rubli. - Uwzględniono podatek "wejściowy" na zakupiony budynek;

Debit 08 Credit 01 subkonto "Główny składnik aktywów (nieodłączne ulepszenia) w działaniu"
- 1 200 000 rub. - koszty ujmowane są w formie niezamortyzowanej części inwestycji kapitałowych w budynku;

Debit 01 Kredyt 08
- 16 200 000 rubli. - budynek znajduje odzwierciedlenie w strukturze środków trwałych.

Debit 20 Kredyt 02
- 53,995 rubli. - Skumulowana amortyzacja budynku.

Zastosowanie premii amortyzacyjnej

Sytuacja: czy najemca (organizacja pożyczająca) może zastosować premię amortyzacyjną do nieodłącznych ulepszeń leasingowanej nieruchomości?

Odpowiedź: Nie, nie może. A to wyjaśniają poniższe.

Rada. Jeżeli najemca jest gotowy do obrony swojej pozycji w sądzie, może zastosować premię amortyzacyjną do nieodłącznych ulepszeń dzierżawionej nieruchomości. Poniższe argumenty mogą uzasadnić to rozwiązanie.

Inwestycje kapitałowe w stałych ulepszeń przedmiotu leasingu, które są dokonywane za zgodą wynajmującego i najemcy, zgodnie z warunkami umowy nie są kompensowane, uznawane właściwość amortyzacji (art. 4 ust. 1, art. 256 Ordynacji podatkowej). W rachunkowości w okresie najmu, takie nieruchomości znajduje odzwierciedlenie w składzie środków trwałych (pkt 5 PBU 6/01).

Bonus amortyzacji może być stosowane do wszystkich głównych obiektów poza otrzymanej wolnej (ust. 2, str. 9, p. 258 RF). Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu premii amortyzacyjnej w odniesieniu do inwestycji kapitałowych w dzierżawione nieruchomości w rozdziale 25 RF Tax Code. A jeśli tak, lokator ma prawo do ubiegania się o stałej premii ulepszenia amortyzacji (do 10% (30%)), o którym mowa w ustępie 9 artykułu 258 Kodeksu Podatkowego.

Sytuacja: czy możliwe jest dalsze naliczanie amortyzacji z nierozłącznymi usprawnieniami po przedłużeniu pierwotnej umowy?

Odpowiedź na to pytanie zależy od warunków umowy najmu.

Aby przedłużyć (przedłużyć) umowę na dwa sposoby:

  • przewidzieć przedłużenie terminu w tekście umowy;
  • po wygaśnięciu umowy zawrzeć z wynajmującym dodatkową umowę w sprawie jej przedłużenia.

Strony umowy mogą wybrać dowolną z tych metod. W pierwszym przypadku - na podstawie art. 421 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. W drugim - na podstawie art. 452 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. Jeżeli rozszerzenie jest realizowane za pomocą którejkolwiek z powyższych metod, leasingobiorca ma prawo do naliczania amortyzacji z nierozłącznymi usprawnieniami do końca przedłużonego okresu leasingu.

Należy zauważyć, że umowy najmu zawarte na okres jednego roku lub dłużej podlegają rejestracji państwowej (paragraf 2 artykułu 651 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Inwestycje kapitałowe w stałych ulepszeń wynajmowanej nieruchomości (własność otrzymanych nieskompensowanym użytku), które są zwracane na leasingobiorcę (organizacja-kredytobiorcy), amortyzowane przez leasingodawcę (pożyczkodawcy) (ust. 1, art. 258 Ordynacji podatkowej). Koszt takich nierozłącznych ulepszeń zwiększa pierwotną wartość dzierżawionego środka trwałego (przekazanego do swobodnego użytku) (klauzula 2, art. 257 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej). Amortyzacja nieodłącznych ulepszeń, którą wynajmujący (pożyczkodawca) ma prawo do obciążenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te ulepszenia zostały wprowadzone do eksploatacji. Wynika to z przepisów art. 259 ust. 3 i 4 oraz art. 259 ust. 6 i 6 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej.

Przykład kalkulacji amortyzacji inwestycji kapitałowych w nieodłączne ulepszenia dzierżawionej nieruchomości na rachunku podatkowym leasingodawcy

Inwestycje kapitałowe są rekompensowane przez leasingodawcę.

Początkowy koszt budowy to 15 000 000 rubli. Okres użytkowania wynosi 420 miesięcy (dziesiąta grupa amortyzacji). Amortyzacja naliczana jest metodą liniową (art. 259 ust. 3 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

Miesięczna stawka amortyzacji wyniosła:
1. 420 miesięcy. × 100% = 0,2381%.

Koszt nierozłącznych ulepszeń zwiększył pierwotną wartość budynku. Po rekonstrukcji wyniósł 16 000 000 rubli. (15 000 000 rubli + 1 milion rubli).

Koszt stałych ulepszeń otrzymanych przez wynajmującego nie jest wliczona w kwotę dochodu do opodatkowania (cop. 32, str. 1, v. 251 RF).

Przykład odzwierciedlenia w rachunku podatkowym leasingobiorcy amortyzacji inwestycji kapitałowych w nieodłączne ulepszenia dzierżawionych nieruchomości

Inwestycje kapitałowe są rekompensowane przez leasingodawcę. Organizacja najemca stosuje ogólny system podatkowy.

Sytuacja: czy można naliczać amortyzację od inwestycji kapitałowych w nieruchomości wydzierżawione od przedsiębiorcy lub obywatela (pracownika)? Zgodnie z warunkami umowy, inwestycje kapitałowe w nieodłączne ulepszenia leasingowanych nieruchomości przez leasingodawcę nie są zwracane.

Zgodnie z ogólną zasadą leasingobiorca ma prawo do amortyzacji inwestycji kapitałowych w nieodłączne ulepszenia leasingowanych środków trwałych, gdy spełnione są dwa warunki:

  • jeżeli ulepszenia są dokonywane za zgodą wynajmującego;
  • jeżeli koszt inwestycji kapitałowych leasingodawcy nie zostanie zwrócony.

Ta procedura jest przewidziana w paragrafie 1 artykułu 258 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej.

Oparty na materiałach open sourcePowiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top