Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego

Jeśli błędy (zniekształcenia) Przy obliczaniu podstawy opodatkowania związanego z poprzedniego podatku (raportowanie) okres, w bieżącym podatku (raportowanie) okres ponownego obliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku powinny być dla okresu, w którym zostały popełnione w błędzie (zniekształcenia). Jeżeli nie można określić czas popełnienia błędu (zakłócenia) przeliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku dla podatku (raportowanie) okres, w którym wykryto błąd (zniekształcenia). Podatnik ma prawo do ponownego obliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku do (raportowanie) okres rozliczeniowy, w którym wykryto błąd (zniekształcenia), odnoszące się do przeszłości podatku (raportowanie) okres, także w przypadkach, gdy błędy (zniekształcenia) doprowadziło do nadpłaty podatku .1. Podstawę opodatkowania definiuje się jako średnią roczną wartość nieruchomości uznanej za przedmiot opodatkowania.
Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, nieruchomość uznana za przedmiot opodatkowania ujmuje się według wartości rezydualnej, utworzonej zgodnie z ustaloną procedurą księgową, zatwierdzoną w polityce rachunkowości organizacji. Jeżeli dla poszczególnych aktywów odpis nie jest przewidziane, koszt tych obiektów dla celów podatkowych ustala się jako różnicę między wartością początkową a ilością zużycia, obliczone według ustalonych norm amortyzacji dla celów księgowych na koniec każdego podatku (raportowanie) okres.

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego
N.A. Gavrilova,
Zastępca szefa departamentu ds. Polityki podatkowej i celnej Ministerstwa Finansów Rosji

Skoryguj zobowiązania podatkowe i zgłoś zaktualizowane deklaracje podatkowe, podatnik jest zobowiązany, pod warunkiem, że błędy w księgowaniu środków trwałych spowodowały niepełną zapłatę podatku.

Używamy warunków z przykładu 1, a załóżmy, że amortyzacja powinna być naliczana według stawki 500 rubli. ale nie 1000 rubli. Wysokość nadmiernie naliczonej amortyzacji wynosiła 3500 rubli. (500. 7 miesięcy), tj. Kwota podatku była zaniżona. Jednocześnie organizacja jest zobowiązana do przedstawienia zaktualizowanych obliczeń dotyczących płatności zaliczkowych.

Spójrzmy na inny przykład, sugerując, że błąd został znaleziony w następnym roku finansowym.

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji, LLC Alfa znalazła główny składnik aktywów, dokumenty, których nie ma. LLC "Alpha" odzwierciedla wartość przedmiotu, ustaloną po cenie rynkowej, w bieżącej rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. Nie ma konieczności składania skróconych deklaracji podatkowych, ponieważ okres, w którym popełniono błędy, jest nieznany.

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego
A.A. Efremova,
Dyrektor generalny OOO Vector of Development

Jeżeli błąd w rozliczeniu środka trwałego doprowadził do zaniżenia podstawy opodatkowania, "aktualizacje" są dostarczane dla wszystkich okresów, w których wartość rezydualna środka trwałego była zaniżona. Jeśli błąd spowodował zawyżenia podstawy opodatkowania, podatnik decyduje za siebie, dać mu „sklarowanego ku” dla wszystkich okresów zawyżenia wartości rezydualne są uwzględniane w deklaracjach lub obniżoną wartość rezydualną tylko od czasu do błędu.Wszelkie błędy stwierdzone przy księgowaniu środków trwałych, czy to w przypadku niedokładności w ustalaniu ich wartości początkowej, czy przy obliczaniu amortyzacji, mają wpływ na powstanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Korekta takich błędów wymaga odpowiednich dostosowań do tych deklaracji podatku od nieruchomości. Podatnik jest zobowiązany złożyć "wyjaśnienie" tylko wtedy, gdy błędy doprowadziły do ​​zaniżenia kwoty podatku. Jeśli z powodu błędu kwoty podatku należnego do zmniejszenia budżetu, a następnie złożyć poprawioną deklarację nie jest konieczne, chociaż podatnik jest odpowiednie prawo (art. 81 Ordynacji podatkowej). W odniesieniu do podatku od nieruchomości podatnik nie może nawet skorzystać z prawa do skorygowania podstawy opodatkowania z poprzednich okresów podatkowych w bieżącym okresie podatkowym. Prawo to jest zapewniane przez Cl. 54 kodeksu podatkowego dla przypadków, gdy:

• nie można określić okresu błędu (zniekształcenia), ponieważ błędy w rachunkowości systemu operacyjnego z zasady zakładają możliwość określenia okresu ich spełnienia;
• popełnione błędy (błędy) spowodowały nadmierne obciążenie podatkowe.

Tak więc podatnik ma tylko dwie opcje:

a) jeżeli błąd w księgowaniu środków trwałych doprowadził do zaniżenia podstawy opodatkowania, musi przedłożyć zaktualizowane oświadczenia dla wszystkich okresów, w których niedopełnienie zezwolenia było dozwolone;
b) jeżeli błąd doprowadził do zawyżenia podstawy opodatkowania, jest uprawniony do złożenia zaktualizowanych deklaracji podatkowych dla wszystkich okresów zawyżenia wartości rezydualnej środków trwałych.

Ponadto podatnik może odmówić składania "aktualizacji" i uwzględnić w deklaracjach obniżoną wartość końcową środków trwałych od czasu wykrycia błędu. Rozważmy kilka przykładów, w których przeanalizujemy kolejność korygowania błędów w księgowaniu środków trwałych. Przede wszystkim zwróćmy się do sprawy, kiedy konieczne jest złożenie "wyjaśnienia", tj. W przypadku wykrycia błędów związanych z zaniżeniem wartości rezydualnej środków trwałych.

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego

Amortyzacja linii produkcyjnej została ponownie obliczona. Wcześniej amortyzacja była obliczana w wysokości 20 492 rubli. (1 250 000, 61). Przeliczona kwota amortyzacji wyniosła 23 443 ruble. (1 430 000. 61).

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego

Przejdźmy teraz do przypadków, w których niemożliwe jest określenie okresu błędu przy rozliczaniu środków trwałych. Podobne błędy mogą być związane zarówno z zaniżaniem, jak i przeszacowaniem wartości rezydualnej środków trwałych.

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego

Jak naprawić błędy w księgowaniu środków trwałych, portalu podatkowego
E.A. Iljiczew,
Kierownik Działu Prawa Podatkowego CJSC "Czernik, Jaarbekow i Wspólnicy"

Jeżeli w poprzednich okresach stwierdzono błąd, który doprowadził do niepełnego zapłacenia podatku, konieczne jest złożenie zaktualizowanych deklaracji podatku od nieruchomości za wszystkie okresy od momentu popełnienia błędu. W przypadku stwierdzenia nadpłaty podatnik może złożyć "wyjaśnienie", a ty możesz zwrócić podatek za ostatnie trzy lata.

Należy pamiętać, że ponowne obliczenie wskaźników porównawczych nie będzie możliwe, jeżeli nie jest to możliwe:

• ustalić połączenie błędu z określonym okresem;
• Określić wpływ błędu na łączną sumę w stosunku do wszystkich poprzednich okresów sprawozdawczych.

Bądź ostrożny

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów Rosji, podatnicy mają prawo skorygować zniekształcenia podstawy opodatkowania, które doprowadziły do ​​nadpłaty podatku tylko wtedy, gdy błąd został popełniony nie więcej niż trzy lata temu.

Wyświetl wyniki ankiety

• należy zapłacić niezupełnie zapłacony podatek;
• Nadpłacony podatek musi zostać zwrócony lub zaksięgowany.

Jednak nie jest do końca jasne, w jaki sposób można to wdrożyć w praktyce z wystarczającym uzasadnieniem prawnym dla jego działań. Biorąc pod uwagę wymagania przepisów o rachunkowości, podatnik nie będzie posiadał prawidłowych dokumentów księgowych po skorygowaniu błędów potwierdzających poprawność przeliczenia. Naszym zdaniem rozsądnym i oczekiwanym krokiem byłoby przejście do obliczania podatku od nieruchomości organizacji na podstawie danych księgowych podatkowych, które powstają w celu opodatkowania organizacji profitowych zgodnie z zasadami Ch. 25 kodeksu podatkowego.Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top