Jak walczyć z roszczeniami podatkowymi od nieoprocentowanych pożyczek

który sprawdził podatek dochodowy

cena pytania Potencjalnie wielomilionowe dodatkowe opłaty za podatek dochodowy, a także kary i grzywny

Alexander Moskalev
Partner zarządzający w Atlant Law CenterPopularne według tematu

Obecnie, próbując sprawdzić cenę rynkową, inspekcje terytorialne są kierowane przez opinię agencji kontrolujących. Zgodnie z którym, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które nie spełniają tereny kontrolowane, kontroli cen w zgodności z niektórymi z nich może być przedmiotem badań terenowych i laboratoryjnych (list FTS Rosji ot02.11.12 №ED-4-3 / 18615 The ot18 rosyjskie Ministerstwo Finansów. 10.12 №03-01-18 / 8-145). Jednocześnie opinia wydziałów jest nielegalna, ponieważ opiera się na szerokiej interpretacji przepisów prawa. Zastanówmy się, jakie opłaty ponoszą inspektorzy i jakie argumenty pomogą podatnikom odwołać się od dodatkowych opłat na etapie zgłaszania zastrzeżeń do aktu weryfikacji lub odwołania się do wyższej instancji.

"Argument organu podatkowego jest probabilistyczny (prawdopodobnie). Ponieważ na innych warunkach transakcji nie można było w ogóle. Ponadto działania lender podyktowane obecności uzasadnionych powodów ekonomicznych, z powodu potrzeby roboczego i są celem otrzymania odpowiadającego efekt ekonomiczny (n. 9 decyzji Plenum RFot12.10.06 №53). Dowody, że emisja nieoprocentowanej pożyczki nie jest uzasadnione ekonomicznie transakcje mające na celu uzyskanie nieuzasadnionej korzyści podatkowe, kontrola nie dostarczył (rosyjskie Ministerstwo Finansów pismem ot26.12.12 №03-02-07 / 1-316). Ponadto prawo cywilne pozwala na zawarcie nieoprocentowanej umowy pożyczki (klauzula 3, art. 809 GKRF). Jednocześnie nie ma norm regulujących systematyczny charakter udzielania nieoprocentowanych pożyczek.W przypadku pożyczki nieoprocentowanej dochód pożyczkodawcy dla celów podatkowych musi zostać zwiększony o kwotę odsetek, które nie zostały otrzymane. Podstawą prawną tego stanowiska są przepisy art. 105 ust. 1 i art. 250 kodeksu podatkowego. Jednocześnie audytorzy odnoszą się do opinii Ministerstwa Finansów Rosji (pisma z 02.10.13 №03-01-18 / 40821, z 13.08.13 №03-01-18 / 32745). Dział finansowy wskazuje, że dochód wierzyciela jest ustalany na podstawie warunków, na jakich pożyczka zostanie udzielona osobie niepodlegającej współzależności. Oznacza to, że na podstawie kwoty odsetek, które mógłby otrzymać, gdyby udzielona pożyczka była odsetkami.

Końcowy dochód pożyczkodawcy z tytułu pożyczki nieoprocentowanej można ustalić na podstawie niezależnej oceny eksperta. Takie roszczenie podatkowe opiera się na normach określonych w art. 105 ust. 9 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tą normą, jeśli metody określone w ustępie 1 artykułu 105,7 Ordynacji podatkowej nie pozwalają nam określić, czy cena towaru odpowiada (prac, usług), stosowanej w pojedynczej transakcji, cena rynkowa, jego rozmiar można ustawić w wyniku niezależnej oceny. Jak wspomniano powyżej, pożyczka nie jest usługą finansową. Co więcej, literalna interpretacja klauzuli 9 art. 105 ust. 7 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej pozwala stwierdzić, że norma ta nie jest ukierunkowana na zastosowanie do umowy pożyczki.

"Organ podatkowy musi udowodnić istnienie warunków, które pozwalają na określenie cen rynkowych poprzez niezależną ocenę. Niezależna wycena może być stosowana przy jednoczesnym przestrzeganiu trzech warunków: transakcja jest jednorazowa, jej istota różni się od głównej działalności organizacji, a metody określone w art. 105.7 ust. 1 RF Tax Code nie pozwalają ustalić, czy cena odpowiada cenie rynkowej.

Tak więc, zdaniem Ministerstwa Finansów Rosji, jednorazowe transakcje powinny zostać określone w działaniach powiązanych i niezwiązanych z podstawową działalnością. Na przykład, pojedyncza transakcja na nabycie prawa własności lub właściwości, w zależności od sytuacji gospodarczej może być nierozerwalnie związane z podstawową działalnością organizacji (an ot20.02.13 №03-01-18 / 4783). Jednak w naszym przypadku organ podatkowy nie udowodnił, że umowa pożyczki wydana przez spółkę dominującą spółce zależnej nie jest związana z główną działalnością pożyczkodawcy. "Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top