Jak gromadzić składki na emeryturę, ubezpieczenie zdrowotne i przyszłe płatności na rzecz osób fizycznych, w euro

W celu oceny składek ubezpieczeniowych od płatności na rzecz ubezpieczonych, organizacja (indywidualny przedsiębiorca) potrzebuje:

Krok 1. Ustal, które płatności podlegają składkom ubezpieczeniowymKrok 2. Oblicz podstawę obliczania składek ubezpieczeniowych, biorąc pod uwagę ich wartość graniczną

Krok 3. Ustal, którą taryfę stosuje się do nich

Krok 4. Oblicz składki ubezpieczeniowe

Składki ubezpieczeniowe na płatności dla pracowników zagranicznych są obliczane z uwzględnieniem pewnych szczególnych cech.

Które płatności są uzależnione od składek na emeryturę, ubezpieczenie medyczne i VNiM

Składka na ubezpieczenie do OPS, CHI, aw przypadku uwagą następującej płatności na rzecz ubezpieczonych (str. 3, t. 8, str. 1, str. 1, p. 419, n. 1, p. 420, str. 2, str. 3 łyżki 422 kodeksu podatkowego):

Nie podlegają oni ubezpieczeniom emerytalnym, ubezpieczeniu zdrowotnemu i płatnościom VNI na rzecz ubezpieczonego w następujących przypadkach.

1. Zapłata nie jest uznawana za przedmiot opodatkowania przez składki na ubezpieczenie z uwagi na klauzule 1, 4-7 art. 420 kodeksu podatkowego. W szczególności płatności nie są wypłacane na rzecz indywidualnych przedsiębiorców, notariuszy i innych osób zaangażowanych w prywatną praktykę, wymienionych w ust 2 s. 1 art. 419 Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej (paragraf 1 artykułu 420 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej).

2. Płatność nie podlega składkom ubezpieczeniowym z tytułu art. 422 kodeksu podatkowego, na przykład:

- dodatek za czasową niezdolność do pracy (akapit 1, klauzula 1, artykuł 422 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej);

- niektóre rodzaje pomocy materialnej (paragrafy 3, 11, paragraf 1, artykuł 422 Ordynacji podatkowej).

Jak obliczyć podstawę obliczania składek na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i VNiM

Wyliczenia podstawy obliczania składek ubezpieczeniowych do OPS, OMS, aw razie potrzeby zważając (klauzula 1, art 421 ust 1 artykułu 423 ustęp 6 artykułu 431 Kodeksu Podatkowego ......):

- na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, narastająca suma od początku roku kalendarzowego;

- osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia;

- osobno dla każdej ubezpieczonej osoby.

Ubezpieczyciele mają obowiązek prowadzić rejestr naliczonych świadczeń oraz kwoty związane z premią dla każdego indywidualnego (str. 4 art. 431 Ordynacji podatkowej).

Podstawa dla każdego rodzaju składek ubezpieczeniowych obejmuje kwotę wszystkich płatności, które są uznawane za przedmiot opodatkowania zgodnie z Cl. RF TC 420 wykonane za ubezpieczony pieniężne zarówno w postaci naturalnej (n. 1, v. 420, str. S. 1, 7, t. 421, nr. 6, art. 431 RF).Podczas tworzenia bazy danych:

- Płatności, które są zwolnione z opodatkowania przez składki na ubezpieczenie zgodnie z art. 422 kodeksu podatkowego (art. 421 ust. 1 kodeksu podatkowego);

Rezerwa wartość bazowa do obliczania składek na ubezpieczenie na wypadek OPS i zważać corocznie ustalana przez rząd rosyjski (n. N. 3, 6, art. 421 RF).

Przy kwocie płatności na rzecz ubezpieczonego przekraczającej określony limit bazowy, składki ubezpieczeniowe w przypadku VNiM nie są naliczane. Wynika to z ust. 3 art. 421 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej;

W przypadku kwot przekraczających limit bazowy składki ubezpieczeniowe dla OPS dla taryf podstawowych i obniżonych są naliczane na specjalne zamówienie.

Przy obliczaniu składek do OSP na dodatkowe taryfy nie stosuje się wartości limitu bazowego. Wynika to z ust. 5 art. 421 kodeksu podatkowego.

W celu obliczenia składek ubezpieczeniowych na MMI, maksymalna wartość ul. 421 Ordynacji podatkowej nie jest dostarczany.

Taryfy za składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne i VNiM

Jeżeli ubezpieczony nie ma prawa do stosowania obniżonych taryf, to od płatności na rzecz osób ubezpieczonych oblicza składki ubezpieczeniowe dla OPS, OMS oraz w przypadku VNiM według taryf podstawowych. Podstawą jest art. Art. 426, 427 kodeksu podatkowego.

Ponadto ustanawia się dodatkowe taryfy na płatności na rzecz ubezpieczonych, którzy są zaangażowani w niektóre rodzaje pracy (art. 428 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej) dla składek ubezpieczeniowych na rzecz OSP.

Jak określić wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie zdrowotne i VNiM do zapłaty

Składki ubezpieczeniowe są obliczane w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego, odrębnie dla każdego ubezpieczonego, dla każdego typu ubezpieczenia płatności w rublach i kopiejek (sek. 1, art. 421, n. N. 1, 5, 6, art. 431 Ordynacji podatkowej).

Obliczanie składek ubezpieczeniowych dla OSP (pozycja 1, pozycja 3, pozycja 3, pozycja 421, pozycja 1 pozycji 426, pozycja 427, 428, pozycja 1, 6 pozycja 431 НК Federacja Rosyjska):

Miesięczna wpłata składek na OPS (dla każdego ubezpieczonego)

Wysokość składek ubezpieczeniowych na VNiM naliczonych od początku roku kalendarzowego za poprzedni miesiąc kalendarzowy, w tym w odniesieniu do tej osoby ubezpieczonej

Łączna kwota składek ubezpieczeniowych w przypadku dając posłuch na koniec miesiąca dla wszystkich ubezpieczonych ubezpieczyciela zmniejsza się o kwotę nich na wypłatę ubezpieczenia dla tego typu kosztów ubezpieczenia (rozdz. 2, art. 431 Ordynacji podatkowej).

Jeżeli na koniec okresu sprawozdawczego lub szacunkowej wartości tych kosztów będzie przekraczać łącznej kwoty obliczonej premii w przypadku zważając, ubezpieczający ma prawo do ubiegania się o zwrot różnicy w organizmie terytorialnego FSS (str. 9 z art. 431 Ordynacji podatkowej).

Ponadto, organ podatkowy może potrącać taką różnicę w odniesieniu do przyszłych płatności ubezpieczenia w przypadku VNI, jeżeli agencja terytorialna FSS Federacji Rosyjskiej potwierdzi wydatki (art. 431 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej).

FSS nie może zaakceptować (nie offset) do kosztami ubezpieczenia na ubezpieczenie zdrowotne zważając jeżeli (art. 1, art. 2.2, str. 4 godz. 1, art. 4.2 b. 4, art. 4.7 ustawy nr 255- FZ):

- ponoszone z naruszeniem ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej;

- nieudokumentowane;

- przeprowadzane na podstawie nieprawidłowo wydanych (wydanych z naruszeniami) dokumentów.

Jeżeli organ terytorialny RF FSS nie ponosi kosztów, aby zrównoważyć organy podatkowe mogą odzyskać od zaległości ubezpieczeniowych od składek ubezpieczeniowych, wynikające z realizacji tych wydatków (art. 4, 6, art. 4.7 ustawy N 255-FZ).

Przykład obliczania składek ubezpieczeniowych dla emerytury, ubezpieczenia medycznego i dla VNiM

- w maju - 200 000 rubli.,Powiązane artykuły

Poprzedni

Następna

Top Top