Gost r-2018 statków i aparatury

NARODOWY STANDARD FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Statki i aparaty

NORMY I METODY OBLICZANIA WYTRZYMAŁOŚCI

Wymagania dotyczące formy przesyłania obliczeń wytrzymałościowych, wykonywane na komputerze


Statki i aparatura. Normy i metody obliczania wytrzymałości. Wymagania dotyczące reprezentacji siły obliczeń przeprowadzonych na komputerze

OKS 71.120
75.200
OKP 36 1500

O standardzie

1 OPRACOWANE przez Otwartą Spółkę Akcyjną "Instytut Badawczy i Projektowania Inżynierii Chemicznej" (OJSC NIICHIMMASH); Zamknięta spółka akcyjna Petrokhim Engineering (ZAO Petrokhim Engineering); Otwarta spółka akcyjna "Ogólnorosyjski Instytut Badań i Projektowania Naftowego" (OJSC VNIINEFTEMASH); Federalna służba Nadzoru Ekologicznego, Technologicznego i Nuklearnego (Rostekhnadzor)

2 został wprowadzony przez Komitet Techniczny ds. Standaryzacji TC 260 "Urządzenia do przetwarzania chemicznego i ropy i gazu"

5 WPROWADZONY PIERWSZY CZAS

Poprawka została złożona przez producenta bazy danych

1 Zakres zastosowania

1 Zakres zastosowania


Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące treści, konstrukcji i form prezentacji obliczeń wykonywanych na mocy komputera GOST P 52857,1 - GOST 52857.11 statków i urządzenie stosowane w przemyśle chemicznym, rafinacji ropy naftowej i branż pokrewnych. Dozwolone jest stosowanie tego standardu również do innych obliczeń wytrzymałości elementów statku i aparatury wykonanych zgodnie z dokumentami regulacyjnymi.

2 Odniesienia normatywne


W standardzie zastosowano następujące standardy:

3 Postanowienia ogólne

3.1 Do obliczeń wytrzymałościowych przeprowadzonych na komputerze zgodnie z GOST R 52857.1 - GOST R 52857.11. Przepisy regulacyjne i metody obliczania wytrzymałości statków i sprzętu, oprogramowania użytku, które w pełni spełniają warunki terenu i stosowania norm, zawierające jasno określone sekcje odpowiadające obowiązującymi normami.

3.2 Obliczone zależności określone w programach powinny dokładnie odpowiadać GOST R 52857.1 - GOST R 52857.11.

3.3 W przypadku, gdy jakiekolwiek inne zależności lub metody obliczeniowe są stosowane w programach oprócz tych określonych w GOST R 52857.1 - GOST R 52857.11. w tym przypadku w każdym konkretnym przypadku należy wskazać w dokumentacji programów i na wydruku raportu z zakończonych obliczeń.

3.4 Programy do obliczeń wytrzymałościowych zgodnie z GOST R 52857.1 - GOST R 52857.11 muszą spełniać wymagania punktów 3.1, 3.2, 3.3 niniejszej normy.

4 Forma składania obliczeń wytrzymałości, wykonywana na komputerze

4.1 Wydruki raportów z zakończonych obliczeń powinny być zaprojektowane tak, aby można je było bezpośrednio wykorzystać jako dokumentację do obliczenia wytrzymałości.

4.2 Wydruk obliczeń powinien zawierać informacje o używanym programie, w tym nazwę i numer wersji.

4.3 Na wydruku obliczeń należy podać informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować każdy z wyliczonych elementów statku lub urządzenia (nazwa, numer rysunku, numer pozycji w specyfikacji lub inne dane).

4.4 Dla każdego z wyliczonych elementów muszą być określone normy krajowej, na którym kalkulacja jest wykonywana, a także linki do standardowego profilu, rodzaj konstrukcji pod uwagę, warunków obciążenia lub inne dane, które mogą jednoznacznie identyfikować rodzaj używanego do przeprowadzenia obliczeń i szacunków opartych.


4.5 wydruk obliczania wszystkich danych źródłowych wykorzystywane do obliczania, w tym dane materiału, temperatury obliczeniowej, znormalizowanych elementów, takich jak śrub lub kołków musi być zmniejszona, itd. Nazwy i symbole danych źródłowych muszą odpowiadać nazwom używanym w standardach.

4,6 Obliczenia wydruku muszą mieć podstawową i pośrednich wyników obliczeń w ilości wystarczającej, aby wyciągnąć wnioski co do wytrzymałości, stabilności, trwałość, integralność wymagane grubości elementów konstrukcyjnych, i inne parametry, z których oszacowanie jest zaopatrzony stosowaną normą, a w przypadku konieczne, aby przeprowadzić pełną weryfikację wykonanych obliczeń.

4.7 Wyniki obliczeń wytrzymałościowych muszą być potwierdzone przez wniosek, że spełnione są warunki wytrzymałości, stabilności, szczelności itp. W tym przypadku obciążenia działające na konstrukcję są porównywane z dopuszczalnymi obciążeniami:


Przy bezpośrednim określeniu obliczonych grubości ścianek można je porównać z rzeczywistymi wartościami grubości ściany minus suma przyrostów:. Kontrola ta jest dozwolona tylko wtedy, gdy standardowa metoda zastosowana w normie nie jest przeznaczona do wstępnego oszacowania obliczonej grubości.

Bardziej złożone warunki wytrzymałościowe (na przykład dla połączonych obciążeń lub testów wytrzymałości zmęczeniowej) przedstawiono w formie określonej w odpowiedniej normie dotyczącej obliczeń.

4.8 Dla wszystkich początkowych danych i wyników obliczeń należy podać ich nazwy i / lub symbole oraz jednostki miary. W takim przypadku należy stosować konwencjonalne symbole i jednostki miary wielkości fizycznych, przyjęte w normach dotyczących obliczania wytrzymałości.

4.9 Wartości pierwotnych danych i wyniki obliczeń przedstawiające liczby rzeczywiste należy podać z dokładnością odpowiednią do fizycznego znaczenia wielkości i dokładności zastosowanej metody obliczeniowej. Jeśli dokładność reprezentacji (zaokrąglenia) wartości wyraźnie określone w normie dla obliczeń, takich jak dokładność reprezentacji wartości naprężenia dopuszczalnego w IEC 52857.1. Dokładność jej prezentacji na wydruku raportu musi być zgodna z wymaganiami normy do obliczeń. W przypadku ilości pojawiających się na wydrukach obliczeń wytrzymałościowych, których dokładność nie jest wyraźnie określona w normach obliczeniowych, dokładność odwzorowania, odpowiadająca fizycznemu znaczeniu i dokładności zastosowanej metody obliczeniowej, wynosi zwykle od 3 do 5 cyfr znaczących.

4.10 Flonums na wydrukach obliczeń mogą być przedstawiane jako postaci dziesiętnej lub wykładniczo z podstawą 10. Wielkości w calach może być w postaci frakcji konwencjonalnych.

4,11 mogą być wykorzystywane jako punkt lub przecinek, ale cały wykonanie wydruku kalkulacji raport musi używać tego samego dzielnik jako część dziesiętną liczby rzeczywistej.

4.12 Liczby w postaci wykładniczej można przedstawić jako iloczyn liczby całkowitej lub dziesiętnej o 10 w wymaganym zakresie, na przykład 2,5 · 10. lub jako liczba całkowita lub dziesiętna, litera "E", a następnie wykładnik, na przykład 2,5E6. Wykładnik może być dodatni lub ujemny.

4.13 Wydruki raportów z zakończonych obliczeń mogą zawierać wzory obliczeniowe, rysunki objaśniające lub dowolne inne materiały, które ułatwiają odbiór i weryfikację wyników obliczeń.

4.14 Górny i dolny indeks w wydrukowanych raportach zakończonych obliczeń można wydrukować literą lub cyfrą w jednym wierszu z oznaczeniem głównym, na przykład: zamiast lub zamiast.

4.15 Dozwolone jest stosowanie w wydrukach sprawozdań z wykonanych obliczeń oznaczeń liter alfabetu greckiego, wydrukowanych cyrylicą lub alfabetem łacińskim. Na przykład: -alfa lub ALFA, alfa lub ALFA; -Sigma lub SIGMA, sigma lub SIGMA.

4.16 Na wydrukach raportów z zakończonych obliczeń wolno stosować na przykład oznaczenie stopnia liczby ze znakiem "^".

4.17 Jeżeli obliczenie raport wykonanie wydruku jest częścią dokumentacji projektowej lub części egzaminu, badania dłuższego życia lub innego dokumentu, do którego rejestrację specjalnych wymagań, raport wykazie bezpośrednio stosowane jako część tych dokumentów musi być zgodne z odpowiednimi Specjalne wymagania zawarte w normach regulujących tę dokumentację. W przypadku, gdy raport jest wydawany jako dokument elektroniczny, należy spełnić wymagania GOST 2.051 i GOST 2.052.

Rewizja dokumentu z
przygotowywane zmiany i dodatki
JSC "Codex"Poprzedni

Następna

Top Top